REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ


Revize elektrických zařízení dle normy ČSN 33 1500:1990 – základní / výchozí norma pro provádění revizí.

 

Revize elektrických zařízení, spotřebičů, el. ručního nářadí a hromosvodů jsou důležitou součástí našeho života. Prvotní požadavek je zajistit bezpečnost lidí při každodenním životě a při práci. Dalším požadavkem je zabezpečení majetku před škodami způsobenými působením elektrického proudu při jakékoli činnosti či druhu působení, ať už vyvolaného lidskou činností, či z důvodu působení přírodních vlivů.

 

REVIZE JE PRVNÍM Z POŽADOVANÝCH DOKLADŮ, KTERÉ JSOU V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ ZDRAVÍ ČI MAJETKU VYŽADOVÁNY KONTROLORY INSPEKCE PRÁCE, POLICIÍ ČI POJIŠŤOVNOU. V PŘÍPADĚ, ŽE OBJEKT NEMÁ PLATNOU REVIZNÍ ZPRÁVU A ŠKODA NA ZDRAVÍ ČI MAJETKU JE ZPŮSOBENA PŮSOBENÍM ELEKTRICKÉHO PROUDU, VEŠKEROU ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU NESE MAJITEL OBJEKTU!!!!!!! 

 

Povinnost provádět revizi:

- vyplývá ze Zákoníku práce (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví) a vztahuje se na majitele či provozovatele elektrických spotřebičů, objektů či prostor.

 

Hlavní důvody proč provádět revizi:
  • možné odvrácení poškození zdraví, bohužel často i s následkem smrti.
  • zabránění poškození , či úplného zničení majetku el. zařízením nebo statickou elektřinou
  • v případě škodné události pojišťovna požaduje splnění všech zákonných podmínek. Pokud není platný doklad o provedené revizi, může dojít jak ke krácení pojistného plnění, tak k celkovému neproplacení pokud je zjištěna závada na straně provozovatele a v případě dalších škod i k postihu provozovatele/majitele elektrického zařízení či objektu

 

Termíny revizí:

Každý materiál stárne, každý spotřebič, přístroj či stavba se opotřebovává. Revize jsou vyžadovány pravidelně, dle norem v individuálních časových termínech – lhůtách, vždy vztažené k danému typu spotřebiče, objektu či stavbě při daném typu užívání (soukromé, pracovní, veřejné apod.). Termíny revizí Vám rádi zdělíme, neváhejte nás kontaktovat.

 

KUSOVÉ ZKOUŠKY ROZVADĚČŮ

Navržením a konečnou montáží rozváděče z komponent, i již certifikovaných, vznikne nový výrobek. Ten podléhá před uvedením na trh (i při použití pro vlastní použití) splnění povinností vyplývajících ze zákona č. 22/1997 Sb. a souvisejícího nařízením vlády č. 17/2003 Sb. Toto nařízení vlády definuje, jaké technické požadavky je třeba splnit a také postupy při této činnosti. Nejsou-li technické požadavky splněny, není možné vystavit prohlášení o shodě, výrobek označit CE a nabídnout jej k prodeji nebo ho nasadit do provozu. Z hlediska plnění technických požadavků je zde poměrně jednoduchá cesta, protože existují výrobkové normy řady ČSN EN 60439.